Valencià Tècnic aplicat a l'enginyeria informàtica és un manual de llengua, teòric i pràctic, adreçat als estudiants i a les estudiantes de l'enginyeria informàtica. En l'estructura d'aquest manual es diferencien deu unitats didàctiques. En cadascuna de les unitats es tracten temes textuals i discursius, així com ortogràfics, morfosintàctics i terminològics centrats en el llenguatge específic de la informàtica. Així, es treballa tant la comprensió lectora com la producció escrita de textos en el context de la informàtica. Així mateix, es recullen qüestions d'ortografia i de morfosintaxi necessàries per a una redacció correcta en la llengua estàndard. A més a més, hi ha diversos temes terminològics relacionats amb el llenguatge específic de la informàtica, com ara la derivació, la composició, les abreviatures, els símbols, els acrònims,les sigles o els neologismes.

Cómo citar

Montesinos López, A. I. (2011). Valencià tècnic aplicat a l’enginyeria informàtica. Recursos Educativos En Abierto EdUPV, 196. https://doi.org/10.4995/REA.2022.675001

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.